Verksamheten målgrupp är flickor som under längre tid varit placerade på institution tex SiS eller motsvarande.
Innehåll

Pålsboda behandlingscenter erbjuder utredning, traumabehandling och utbildning under vistelsetiden.
Utredningen syftar till att identifiera stödbehov och hur stödet ska utformas.
Behandlingen ska skapa möjlighet för den inskrivne att på sikt läka sina sår och skapa en stabil bas att utvecklas i.
Utbildningen ska innehålla vissa delar av grundläggande kunskaper, så som svenska, matematik och engelska.

Vidare ska den enskilde utbildas inom restaurang och service genom centrets egna utbildningsprogram. Särskilt lärlingsutbyte finns med ledande aktörer inom hotell och restaurang som efter placeringstiden avser att erbjuda tillsvidareanställningar.
Placeringstid.

Den inskrivna förväntas ta del av alla innehåll under sin placering på boendet, under den perioden ska planering och förberedelser göras för att hela vårdkedjan ska fullföljas.
Under placeringstiden erbjuds att den inskrivne bor på centret eller bor i kvalificerat familjehem alternativt i stödboende.

Personal
Verksamhetens personal har rekryterats inom såväl likande verksamheter som olika utbildningsinstitut. All personal har utöver adekvat utbildningsnivå, genomgått externa och interna utbildningar för att arbete på ett likvärdigt sätt, med samma värdegrunder och mål. Personalgruppen intervjuas vid flera tillfällen innan anställning och de genomgår en utökad bakgrund och säkerhetskontroll.

Ledning

Utöver representant från personalgruppen har verksamheten en föreståndare, verksamhetschef och ytterst en regionchef. Verksamheten har alltid en tillgänglig beslutsfattare allt tillgå för att säkerställa drift och individs bästa. Ledningen är vandelprövad av tillsynsmyndigheten samt har även den genomgått en utökad bakgrund och säkerhetskontroll.
Huvudman
Verksamheten huvudman består av styrelse och ägare. Sammansättning av flera olika kompetenser och bakgrund stärker möjligheterna till en sund verksamhet. Kretsen för huvudman är vandelprövad av tillsynsmyndigheten samt har även den genomgått en utökad bakgrund och säkerhetskontroll.
Kompetens
Till stöd för verksamheten finns en advisor board. De ger med sin spetskompetens handledning och råd i den omfattning verksamheten kräver. De kompetenser som ingår i denna board är bla ledande psykologer inom autism, läkare med psykiatri och professor inom pedagogik.
Verksamhetens mål
Det övergripande målet och visionen är att vara en del av de viktiga samhällsfaktorerna som kan bidra till samarbete mellan myndighet och näringsliv i ett socialt och medmänskligt perspektiv.
Visionen är stark i att ge alla möjlighet till att leva ett gott och värdigt liv, stärka en generation som sen i sin tur ska stärka kommande generationer. Flickor och unga kvinnor är grunden till kommande starka familjer, som ska ges möjlighet till att leva ett sunt liv med god psykisk hälsa.
I beslut från ledning och styrelse har ett principbeslut tagits, att ingen vinstutdelning ska göras. Alla ev överskott från verksamheten ska föras om i ny räkning för att skapa en stabil grund för utveckling över tid.

Utredningsmetoder

Genom att i samarbete med den enskilde, anhöriga, tidigare vårdgivare och socialtjänst påbörja utredning innan placering skapas större möjlighet till ett långsiktigt resultat.
Pålsboda behandlingscenter kallar i alla berörda parter för löpande dialog, för ev justera behandlingsplanen och mål. Genom ett transparent förhållningssätt ska den enskilde vara delaktig och ta del av planen samt medverka till mål som är nåbara och relevanta.
Behandlingsmetoder

Utbildningar

För att komplettera grundskolebetyg har verksamheten behörig lärare att ge stöd i grundvux.
Utbildningsprogrammet som avser hotell och restaurang leds av lärare med bakgrund inom samma sektor. Genom att samarbeta med näringslivet kan vi skräddarsy utbildning mot de behov som finns, även miljön anpassas så att det ska vara lätt att kliva in i en befintlig verksamhet som tex ett hotellkök.
För att nå vår utbildningsvision har vi nära samarbete med leverantörer för mat och restaurangutrustning samt andra etablerade aktörer inom samma bransch.
Bostad.

Centrets är uppdelat på två fastigheter.
I Villan finns plats för tre inskriva tillsammans med en separat personalgrupp. Det finns två separata avdelningar med möjlighet till avskildhet med egna kök och badrum. Uppdelningen anpassas efter behov och stödets utformning samt den inskrivnes egna önskemål
I Centralen finns det åtta enskilda bostäder, där personal har separata personalbostäder och utrymmen.

Bostäderna som 40 kvm har egna kök och badrum och dess utformning har tagits fram ur ett miljöterapeutiskt perspektiv.
I Centralen finns gemensamma utrymmen som en vinterträdgård, Hälso-och träningsrum samt utbildningdelen. I Centralen finns det även behandlingsrum och mötesrum för planering och besök av anhöriga och socialtjänst.
Centralen erbjuder även övernattning för anhöriga, det kan vara i samband
med inskrivning eller vid långa resvägar för övriga besök.
I Centralen verkar även föreståndare och ledning samt att handledning och utbildning ges till personal där.

Inom samma verksamhet kan det även vara aktuellt för att inskrivna bor i kvalificerade familjehem. Det finns flera till verksamheten knutna familjehem som har lång erfarenhet att ge stöd till verksamhetens målgrupp. De kontrakteras på heltid som professionella uppdrag som syftar till att vara en förlängning av verksamheten, det krävs dock ett annat beslut från socialtjänsten.
För den inskriva som har nått den mognad eller månde som tillåter egen bostad har verksamheten enskilda bostäder i närområdet. De ges då större möjlighet att kunna vara självständiga med stöd av stödpersoner i den omfattning som krävs. Även denna insats kräver ett annat beslut från placerande socialtjänst.
Pålsboda
Den förhållandevis lilla orten har de flest samhällsnyttiga funktionerna, utöver det så är närheten till Örebro och Hallsberg ett viktigt komplement till övriga samhällsfunktioner.