Kvalificerad kontaktperson Ungdomscoach

Våra ungdomscoacher har lång erfarenhet av att arbeta med unga som har antisocialt beteende, kriminalitet, bristande motivation till att arbeta eller studera, funktionsnedsättningar eller sociala omständigheter som försvårar en meningsfull tillvaro.

Vi tillhandahåller kvalificerade kontaktpersoner/ ungdomscoacher som arbetar tillsammans med ungdomen för att genomföra livsstilsförändringar. Vårt mål är att den individuella planen, ska vara utgångspunkten för ett arbete där individen med vårt stöd, genomför bestående positiva livsstilsförändringar.

Våra ungdomscoacher har erfarenhet av att arbeta med unga som har ett socialt nedbrytande beteende och där det också förekommit/ förekommer missbruk, kriminalitet och bristande skolgång.

Våra uppdrag börjar oftast med en kartläggning kring den unges motivation, intresse för livsstilsförändringar och vilka påverkansfaktorer som finns runt den unge.

Vi följer upprättad genomförandeplan och arbetar strukturerat med mål och delmål.Antalet träffar per vecka planeras tillsammans med beställaren.Utöver detta är ungdomscoacherna aktiva via SMS, telefon och annan kommunikation med den unge, för att bibehålla motivation till förändring. Ungdomscoacherna erhåller kontinuerlig handledning, internt och externt.

Kontroll av misstanke och belastningsregister sker vid uppstart och en gång per år.