Konsulentstödda familjehem

Klara Omsorg erbjuder konsulentstödda familjehem som är vana vid att arbeta med komplex problematik. De har kontinuerlig handledning och verksamheten kvalitetssäkras genom uppföljning och kontinuerlig utvärdering.

Klara Omsorg och familjehem har samarbete med ett brett utbud av familjehem i hela Sverige. Samtliga av våra familjehem genomgår våra utbildningar för familjehem och är vana vid att arbeta flexibelt och utifrån barnets behov. Familjehemmen har handledning var fjortonde dag och har utöver det telefonkontakt med familjehemskonsulenten vid behov.

Inför en placering sker alltid en matchning utifrån individens specifika behov. Med vårt breda utbud av familjehem är vår strävan att tillgodose önskemål om språklig kompetens och ort. De flesta av våra familjehem är tvåspråkiga och har erfarenhet av att möta människor från olika kulturer.

Forskning visar att en av de viktigaste framgångsfaktorerna för ett barn är att ha en väl fungerande skola och att gå ut skolan med fullständiga betyg. Detta har vi tagit fasta på och alla familjer arbetar därför med paired reading som innebär att att barnet lästränar extra tillsammans med familjehemmet. Läs mer om paired-reading

Klara Omsorg och familjehem tar också fasta på att alla barn ska ha tillgång till god hälso- och sjukvård. Om önskemål finns så kan vi erbjuda terapi (länk till sida om terapi) och vi samarbetar med läkare och andra vårdgivare vid behov.


SIP- Samordnad Individuell Plan

När det finns en samordnad individuell plan runt ett barn så närvarar alltid familjehemskonsulenten och familjehemmet på möten. Detta för att dokumentera och för att familjehemskonsulenten ska kunna vägleda familjehemmet.

För varje placering följer vi vårdplan och genomförandeplan och rapporterar månadsvis till beställaren. Familjehemmen och familjehemskonsulenten upprättar också gärna veckobrev som kan skickas till anhöriga. Vår erfarenhet visar att dessa veckobrev är betydelsefulla för föräldrarna, så de kan hålla sig informerade om barnets dagliga liv.

Barnets nätverk är viktigt för barnet och därför viktigt för oss. Vi samverkar gärna utifrån genomförandeplanen, med nätverket och ser att viktiga personer kan vara även andra släktingar än föräldrarna. Som stöd vid umgänge kan vi erbjuda umgängesstödjare enligt överenskommelse.

När våra familjehem går vår familjehemsutbildning utbildas de i barnkonventionen och lagar såsom socialtjänstlagen SoL och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga, LVU. De får också utbildning i vad BBIC innebär och syftar till.